Igår publicerades ”en ny svenskamerikansk studie” i British Medical Journal. Som vanligt har medicinjournalisterna försprång, eftersom de medicinska tidskrifterna i förväg distribuerar intressanta artiklar för att väcka pressens intresse. Och igår gick mediasverige igång. Vilka rubriker!

Och nu idag säljer Aftonbladet lösnummer med en löpsedel där Anna, 46, från Åkersberga påstås ha fått stroke av LCHF-dieten.

Studien kan läsas här.

I morse gjorde jag mitt bästa i Nyhetsmorgon iTV4 för att förklara vad den ”nya studien” egentligen handlar om. Du kan se inslaget här.

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=ar_lchf-dieten_dodlig&videoid=2203066

På sex minuter hinner man inte med någon inträngande analys. Men efter att nu ha flugit tillbaka till Malmö är det dags att förklara lite mer.

Studien initierades av institutionen för medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet åren 1991-92 genom att 96000 slumpvis utvalda kvinnor i åldrarna 30-49 år tillsändes en enkät och ett portofritt svarskuvert. Enkäten innehöll frågor om kost, motion, rökning. p-pilleranvändning, solvanor, ärftlighet för cancer m.m. Detaljer om detta återfinns på medicinjournalisten Bo Zachrissons blogg från 2007 här: http://blogg.passagen.se/millimetervagor/date/20070328

Ungefär 50000 svarade enligt institutionens hemsida, där man år 1999 ursäktade man sig för att inga rapporter genererats ur materialet på grund av bristande finansiering. Man hade höga ambitioner att kunna finna orsaker till inte bara hjärtkärlsjukdom utan även olika former av cancer, och 2006 lyckades man få anslag från Cancerfonden om 1 miljon kronor om året i tre år.

År 2007 publicerade Hans-Olov Adami och andra sin första rapport med titeln:Low carbohydrate–high protein diet and mortality in a cohort of Swedish women

Nu uppgavs att att 49261 kvinnor svarat. Man uteslöt de som inte svarat korrekt samt de som hade diabetes, hjärtsjukdom eller haft en cancerdiagnos. Man delade sedan in de återstående 42 237 kvinnorna efter hur mycket protein och kolhydrater de ätit enligt ett poängsystem. Vid en bestämd tidpunkt, i genomsnitt 12,3 år efter att de fyllt i denna enda enkät, redovisade författarna hur många kvinnor som dött. De ville då göra gällande att dödligheten i såväl cancer som hjärtkärlsjukdom fördubblades.

Detta ledde till en kraftig publicitet. Kvällstidningarna skrämdes. Dock höll vetenskapsjournalister som DN:s Karin Bojs och SvD:s Henrik Ennart sina huvuden kalla och noterade att dödligheten bland kvinnorna var så pass låg att det vore förhastat att dra några långtgående slutsatser baserat på denna studie. Själv uttalade jag mig på samma sätt i en intervju som sändes i den av Aftonbladet då ägda TV8. Vad jag framförallt betonade var att artikelförfattarna inte redovisade övriga siffror som hur fett- och kalorikonsumtion fördelade sig bland de som åt mest eller minst protein. Att dessa inte redovisades verkade minst sagt skumt.

Hur låg var dödligheten? Ja om man åt mest protein och minst kolhydrater var chansen att inte dö av hjärtkärlsjukdom 99, 58% att jämföra med de som åt minst protein och mest kolhydrater då överlevnadssiffran var 99,87. Skillnaden är så liten att det förefaller troligt att man valt tidpunkten just för att slumpen just då gynnade det budskap man kunde sälja i Sverige.

Hur vågar jag påstå det? Jo, garvade statistiker vet hur man manipulerar sina data. Och en del vågar avslöja hur det går till när man antingen lurar sig själv eller andra, där drivkraften kan vara oskyldigt önsketänkande eller av mer pekuniärt slag genom samverkan med kommersiella krafter. Adamis kollega John Ioannidis vid Harvard har tankeväckande skrivit om detta i PLOS Medicine med titeln ”Why most published research findings are false”.

I studier av detta slag, där skillnaderna mellan de undersökta grupperna är minimal är det inte minst tidpunkten för analysen som kan vara vald så att man får det resultat som önskas, eftersom resultaten vid en senare eller tidigare tidpunkt skulle kunna vara de motsatta. Därför är det inte vetenskapligt acceptabelt att presentera sina resultat så som Adami och medarbetare gjort. Man skulle istället ha visat så kallade Kaplan-Meier-kurvor som visar hur resultaten så som exempelvis dödlighet i hjärtkärlsjukdom förändras över tid, och inte bara vid ett tillfälle. Det skulle ha ökat trovärdigheten. Att just en så erfaren forskare som Adami som ju i ett otal andra publikationer redovisat sådan statistik avstår från det i detta sammanhang stärker ytterligare misstanken om att det rör sig om en skev studie.

I den studie som publicerades igår, fem år efter den förra valde man av oklar anledning att inkludera fler kvinnor än i den förra. Således utvärderade man denna gång 43396 kvinnor.

Denna gång uteslöt man inte de kvinnor som hade cancerdiagnos eller diabetes. Om man nu förra gången uteslöt diabetiker för att de har ökad risk för hjärtkärlsjukdom borde man i logikens namn gjort samma sak denna gång. Detta antyder att man gjort olika kalkyler med och utan diabetiker och att detta haft betydelse för utfallen. Således ytterligare indicier för att materialet manipulerats för att få fram önskvärda resultat.

Denna gång redovisar författarna resultaten 15,7 år efter att de fyllt i enkäten. Men några skillnader i dödlighet redovisar de inte denna gång. Vi kan därför utgå ifrån att sådana skillnader saknas, annars skulle de inte kunnat låta bli att nämna det. Istället redovisar de skillnader i de diagnoser kvinnorna fått baserat på samma typ av protein och kolhydratspoäng.

Således hade 1,3 % av kvinnorna bland de som enligt detta sätt att räkna ätit minst protein istället för kolhydrater att fått diagnosen kranskärlssjukdom i hjärtat, mot 1,9 procent bland de som ätit mest, en skillnad på 6 promille. Och för blodpropp i hjärnan var motsvarande siffror 0,4 mot 0,8 procent, en skillnad som man visserligen kan kalla en fördubbling, men som faktiskt bara är 4 promille. Vad gäller den allvarligaste formen av stroke, hjärnblödning, som var mer sällsynt fanns inga samband alls.

Skillnaderna i förekomst av hjärtsjukdom eller stroke i detta material är alltså så liten att inga slutsatser skulle kunna kan dras om ett eventuellt samband med protein eller kolhydratintag, inte ens om enkätuppgifterna var att lita på. Att det dessutom finns andra märkliga inslag som antyder att siffrorna kan vara manipulerade stärker inte precis förtroendet för denna forskargrupp som har band till den industrifinasierade expertbyrån Exponent och International LIfe Sciences Institute, som stöds av Coca-Cola, McDonalds, Unilever och Pfizer för att nämna några.

Varför blev då pressens reaktioner som de blev? Varför tror man att denna studie som inte ens undersökt några personer som ätit lågkolhydratkoster som Atkins eller LCHF skulle visa att dessa högfetts-, inte högproteinkoster skulle vara skadliga? Kanske ligger orsaken i att media som fenomen och samhällsföreteelse älskar den här typen av dramaturgi. Eller är det så att dagens medicinjournalister inte är tillräckligt slipade eller modiga när det gäller att ifrågasätta de mest tvivelaktiga alstren i publikationsfloden?

För övrigt kan det noteras att Walter Willett och medarbetare i Nurses Health Study redan 2007 kunde visa att kvinnor som äter mer protein inte har ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Fast dessa hade ju fyllt i upprepade enkäter och följts i 20 år. Och de var dubbelt så många. Tänk om jag hade erinrat mig det lite tidigare. Tack till Ulf Jonasson som lade ut denna länk på Facebook alldeles nyss!

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa055317